Konsalting usluge

Konsalting usluge

Cenex doo Beograd je nacionalni operater za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, koji na tržištu Republike Srbije posluje više od 10 godina. Beležimo konstantan rast broja klijenata, rast količina ambalaže koje nam klijenti prenose na upravljanje, ali i konstantan rast količina ambalažnog otpada sakupljenog sa lokacija naših klijenata. U skladu sa potrebama naših klijenata, proširili smo i mrežu sakupljača.

Našim delovanjem podstičemo pravna lica da pravilno upravljaju otpadom po zakonskoj regulativi koja važi za Republiku Srbiju.

U mogućnosti smo da Vam ponudimo usluge savetovanja i vođenja svih evidencija o tokovima otpada koje su zakonska obaveza pravnih lica. Usluge koje nudimo su rezultat kontinuirane obuke naših zaposlenih i posvećenosti cilju da izađemo u susret svim potrebama naših klijenata u oblasti upravljanja otpadom.

Monitoring

Obuka

Obuka


DEO1- vođenje evidencije o generisanom otpadu na mestu nastanka na dnevnom nivou i otpadu koji je predat sakupljaču/recikleru na zbrinjavanje, a koji ima dozvolu za skladištenje i tretman generisane vrste otpada u obrazac DEO1 na osnovu podataka koje dostavlja zagađivač

DEO3 - vođenje evidencije o preuzetom i tretiranom otpadu na dnevnom niovu na osnovu aplikaciju. podataka koje dostavlja operater (otkupne liste, otpremnice, prijemnice, dnevni pregled recikliranih količina)

DEO6 – operateri koji vrše sakupljanje bilo koje vrste otpada, u skladu sa izdatom dozvolom za sakupljanje i/ili transport otpada i predajom tog otpada drugim registrovanim kompanijama na tretman ili izvoz dužni su da na dnevnom nivou, na osnovu dokumentacije o otkupu i predaji otpada unose podactke na NRIZ

PTP2 – vođenje dnevnih evidencija za proizvođača, uvoznika i izvoznika proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada i obračun naknade na kvartalnom nivou.

PZV1 - vođenje i obračun naknade na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou za proizvode koji izazivaju posredno zagađivanje voda.

DKO - najava kretanja opasnog otpada u skladu sa pravilnikom - dokument se generiše direktno na NRIZ aplikaciji

AAO1 - prijava izveštaja na NRIZ aplikaciji Agenciji za zaštitu životne sredine u skladu sa Zakonom - unos izveštaja o ambalaži plasiranoj na tržište Republike Srbije u izveštajnom period

GIO1 - prijava izveštaja na NRIZ aplikaciji Agenciji za zaštitu životne sredine u skladu sa Zakonom, jednom godišnje na osnovu zbirnih podataka dobijenih od zagađivača kroz DEO1 evidencije o generisanom otpadu na dnevnom nivou

GIO3 - prijava izveštaja na NRIZ aplikaciji Agenciji za zaštitu životne sredine u skladu sa Zakonom , jednom godišnje na osnovu zbirnih podataka dobijenih od operatera, kroz vodjene DEO3 evidencije o preuzetom i tretiranom otpadu na dnevnom nivou.

GIO6 - Obrazac GIO6 se formira automatski kroz informacioni sistem NRIZ na osnovu unetih podataka u obrazac DEO6 evidencije

PTP2 - prijava izveštaja na NRIZ aplikaciji Agenciji za zaštitu životne sredine u skladu sa Zakonom , jednom godišnje na osnovu zbirnih podataka dobijenih vodjene dnevne evidencije o proizvedeim, uvezenim i izvezenim proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

PZV1 - prijava izveštaja na NRIZ aplikaciji Agenciji za zaštitu životne sredine u skladu sa Zakonom , jednom godišnje na osnovu vođenja dnevnih evidencija za proizvode koji izazivaju posredno zagađenje voda.

Izrada Plana upravljavanja otpadom u skladu sa potrebama, veličine objekta i obima otpada, izrada plana upravljanja otpadom sa uputstvima za način upravljanja otpadom na lokaciji u toku obavljanja delatnosti

Ažuriranje Plana upravljanja otpadom na svake 3 godine – u skladu sa Zakonom

Obuke zaposlenih - u zavisnosti od veličine preduzeća, vrste delatnosti, prilagođavanje obuke o načinima postupanja sa otpadom u toku obavljanja delatnosti. Redovne obuke u oblasti ambalaže i ambalažnog otpada i upravljanja otpadom na svim nivoima postupanja i izveštavanja.

Mapiranje postrojenja, označavanje lokacija oznakama u skladu sa propisima

Priprema i pomoć pri inspekcijskom nadzoru – po obaveštenju o najavljenom inspekcijskom nadzoru, dajemo uputstva za pripremu najavljenog inspekcijskog nadzora - priprema dokumentacije po kontrolnoj listi u skladu sa Pravilnikom o inspekcijskom nadzoru

Izrada i periodično ažuriranje Radnog plana postrojenja i Plana zatvaranja postrojenja u skladu sa Zakonom i pravilnikom

Izrada Radnog plana prilikom otvaranja postrojenja – potreban je prilikom podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman

Ažuriranje Radnog plana postrojenja na svake 3 godine – u skladu sa Zakonom

Izrada zahteva i provera propratne dokumentacije za izradu dozvole za transport i sakupljanje i dozvole za skladištenje i tretman.

Usluga savetnika za hemikalije – upis hemikalija u Registar hemikalija, izrada i ažuriranje bezbednosnog lista i dosijea o hemikaliji, priprema etiketa za hemikalije, primena propisa u oblasti klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja hemikalije. Podnošenje zakonom propisanih godišnjih izveštaja nadležnom ministarstvu.

Usluga savetnika za biocide – upis biocida u Registar biocida, izrada i ažuriranje bezbednosnog lista i dosijea o biocidnom proizvodu, priprema etiketa za biocidne proizvode, priprema dokumentacije za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu, kao i zahteva za izdavanje odobrenja i privremene dozvole za stavljanje u promet biocidnog proizvoda. Primena propisa u oblasti klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja biocidnog proizvoda. Podnošenje zakonom propisanih godišnjih izveštaja nadležnom ministarstvu

Nacionalni operater za upravljanje ambalažnim otpadom

Autoput za Novi Sad 70, 11080 Beograd